Thursday, 30 August 2007

MRI or mammography


آیا م آر آی بهتراز ماموگرافی می باشد؟

تا به امروز ماموگرافی بهترین شیوه برای تشخیص سرطان سینه می باشد و تقریبا همه پزشکان در این شیوه هم نظر هستند
اخیرا" تحقیقاتی انجام شده مبنی برمقایسه م آر آی با ماموگرافی و اینکه کدام یک از این دو شیوه برای تشخیص سرطان سینه بهتر است؟ واین تحقیقات تازه نشان داده است که ممکن است م آر آی بهتر از ماموگرافی باشد. برای این امر هفت هزار و سیصد زن شرکت کردند و این کار پنج سال طول کشید. تمام این زنان هم در م آر آی وهم در ماموگرافی شرکت کردند . نتیجه این بود که در صد تشخیص م آر آی 36 % بیشتر از ماموگرافی بود. اگر در آیینده تحقیقات بیشتری این امر را ثابت کند، کمک شایانی می شود به تشخیص بهتر و زودتر سرطان سینه و م آر آی جای ماموگرافی را می گیرد

Lancet 2007;370:485-92

Saturday, 18 August 2007

آه

آه
ای چشم من
دیدی که خلق خروشان یود بر سر
کوچه و منزل
.................................

آه
ای چشم من
دیدی که بهار گذر کرد از کنار ما
بی گل
دیدی که کاروان سفر کرد از پیش ما
بی منزل
دیدی که سرما چه سخت سوزان یود
بهار هم بی دل

Sunday, 12 August 2007

Stress

استرس هر روز در ایران صدها نفر می کشد

همینکه هواپیما در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست وهنوز سرعت داشت ، اکثر هم وطنان به جنب و جوش افتادند و از جایشان پا شدند وبه در خروجی هجوم آوردند. هر چی مهماندار هشدار میداد کسی گوشش بدهکار نبود. با خودم گفتم آنهایی که آرام نشسته اند و منتظرند چه گناهی کردند که بهشون استرس وارد میشود
وقتی که به پاس کنترل رسیدیم ، از بس که طول کشید کفر همه بالا آمده بود. حدودا یک ساعت و نیم به درازا کشید. همین کار با همان تعداد مسافر و یا همان هواپیما در فرودگاه کپنهاک، کمتر از بیست دقیقه طول کشید. باز با خودم گفتم چقدردر مهرآباد به مردم استرس وارد شد
در بیرون از فرودگاه رفتم که روزنامه بخرم و هنوز دهانم را باز نکرده بودم که یکی از طرف چپ و یکی از طرف راست تو حرف من دویدند و از فروشده تقاضای چیزی کردند. باز با خودم گفتم این آقا یان هم به خودشان، هم به من و هم به فروشنده استرس وارد کردند
سوار تاکسی و راهی هتل شدم. یک دفعه دیدم موتورسوارها با سرعت زیاد برعکس مسیرحرکت می کردند. هرآن احتمال تصادف می رفت. موتورسوارها هم به خود و هم به دیگران استرس می دادند
ترافیک سنگین و هوای آلوده هیچ، بوق ماشین ها هم یک دم قطع نمی شد. سرو صدا خود عامل استرس است. آیا کسی به فکر خودش است
به بانک رفتم و با وجوداینکه شماره داشتم و نوبت من بود ودر حال صحبت با صندوق دار، ارباب رجوع دیگری پابرهنه توی سفره دوید و هم حق من و هم حق صندوق دار را پایمال کرد. وقتی به ایشان اعتراض کردم، جوابی شنیدم که فهمیدم او میمونی است در هیأت آدمی . باز هم استرس
حالا اگر استرس های شغلی و زندگی و دهها نوع استرس دیگر به اینها اضافه شود، خود منشع بیماری های مهلک می شود.استرس باعث تغییرات هورمونی در بدن می شود و نتیجه آن تصلب شریان(گچی شدن) رگها است و این گچی شدن باعث سکته مغزی و قلبی می شود. استرس سبب دهها نوع بیماری دیگر نیز می باشد