Sunday, 25 May 2008

Placebo ، دارو نماپلاسبو دارویی کاذب یا بی اثر و یا ماده ای بی اثری که به عنوان دارو تجویز می شود. دارویی که بیمار به کاذب بودن آن آگاهی ندارد. تاثیر دارونما گاهی شفا بخش تر از داروی واقعی است! هر چقدر باور بیمار به دارونما و پزشک بیشتر باشد، تاثیر آن افزون تر است. برای نمونه داروی با نسخه تاثیر بیشتری از داروی بدون نسخه دارد. تزریق دارو نما موثرتر از قرص دارونما است. گفته می شود ویزیت گرانتر تاثیر پلاسبو دارد. تاثیر دارونما به حدی است که بیماری سرطانی را معالجه کرده است
پرتو درمانی، انرژی درمانی، بلوردرمانی، روح درمانی و ...... از این قماشند که بعضی از افراد باور دارند و احساس می کنند که بهبود پیدا کردند

Thursday, 15 May 2008

خستگی

خستگی دو نوع است: خستگی طبیعی یا فیزیولژی و پاتالوژی یا آسیبی. خستگی طبیعی نگرانی ندارد و احتیاج به استراحت دارد. اما خستگی مزمن، مفرط و دائمی نگرانی دارد. این خستگی می تواند توام با علائم دیگری هم باشد. اخیرا 2285 مقاله که در باره خستگی مزمن نوشته شده بود بررسی شد. 36% نشان دهنده بیماریهای وخیم بود. 10% بیماری های عفونی، 10% بیماری های رماتیسمی، 9% بیماری های اعصاب و 9% با بیماریهای عروق ارتباط داشت. البته در ایران به خاطر بیماری های ارثی خونی، که بیشتر دیده می شود، پزشک باید خستگی ناشی از این بیماری ها را از خاطر نبرد

Monday, 12 May 2008

جدال ١٢


دنباله
تا چشمت کار می کرد خر می دیدی و خر. خر سیاه کارش را کرده بود . سراسیمه شدم و آماده شدم که سریع برگردم و فورا تصمیمات لازمه را اتخاذ کنم. ناگهان چند راس خر به دور و برمان ریختند و هر سه ما را دستگیر کردند. داد زدم که این عمل خودسرانه شما برایتان گران تمام می شود. من آمدم اینجا با خر سیاه حرف بزنم. در همین حال که با خران در حال بگو مگو بودم خری سفید رنگ از دور پیدا شد و بطرف ما آمد. عینک آفتابی بر چشم داشت. من و دو پاسبان را تحویل گرفت و درون یک اطاقی که تازه بنا شده بود، برد. در این فاصله کوتاه دیدم تمام خران لاینقطع و خستگی ناپذیر مشغول ساختن ساختمانهای مختلف در درون حصار هستند. هاج و واج مانده بودم. به خود گفتم اگر این خرها با این سرعت پیش بروند، عنقریب است که هم دین برود و هم دولت. در میان این همه خر یکی نبود که پالان داشته باشد. تمام پالان ها را در گوشه ای جمع کرده بودند و آنها را به آتش کشیده بودند. آتش کشیدن پالانها بی دلیل نبود. پالان سمبل ستمکشی خران است.سه شبانه روز در بازداشتگاه خران بودم. همه نگرانی من .....ادامه دارد

Thursday, 1 May 2008

سانسور یا اشتباه چاپیبیداری ملی مردم یک کشور ضا من هویت ملی آنهاست. مخصوصا کشور ها یی که ریشه در تاریخ دارند و با اندازه تاریخ کهولت دارند. ایران یکی از این کشور هاست. کشور ایران که در طول تاریخ دچار بلا های کشورسوز شده ، تلاش کرده که از این تخریب های فرهنگی جان سالم بدر ببرد. شکی نیست که در جنگها و نبرد های تاریخی، کشور های غالب و مغلوب تحت تاثیر فرهنگی هم قرار می گیرند. گاها بخشی از این فرهنگ ها ارتجاعی است و مردم آن کشور در هنگام پذیرش آن قادر به تشخیص برد ارتجاعی آن نیستند. و بعدا در طول تاریخ به یک فرهنگ ارتجاعی تبدیل می شود واز تجدد بیرون می آید. در مبان مردم یک کشور هستند کسان یا گروهایی که به دلایل گوناگون قادر نیستند از تفکرات ارتجاعی فاصله بگیرند. خطرناک تر اینکه اگر این گروه قدرت سیاسی را هم در دست گیرند. این گروه دانسته یا ندانسته تبر برداشته به جان ریشه فرهنگی کشور می افتند. خوشبختانه هر از گاهی تک ستاره های ادبی/ فرهنگی به دنیا می آیند و کار چندین ارتشبد و لشکر را انجام می دهد. فردوسی پاکزاد از این ستاره هاست. ایشان پارسی را از زیر سم ستوران تازی بیرون کشید
این دوره گاهی مشاهده می شود که در بعضی کتاب ها که تجدید چاپ می شوند، بخشی از مطالب انها عمدا یا سهوا از چاپ می افتد. به طور مثال این چند بیت در بعضی از شاهنامه های چاپ نشده است
شنیدم که از تازیان بی شمار
سپاهی همه رخ بکردار قار
بدین مرز ما رزمخواه آمدند
اگر چند بی گنج و شه آمدند
سپهدارشان سعدوقاص نام
که جویای گاهست و جویای کام
......و همچنین در در چاپ جدید دیوان اشعار فروغ این جمله (رنگ شده) سانسور شده
زندگی شاید
ریسمانیست که مردی با آن خود را از شاخه می آویزد
زنگی شاید طفلیست که از مدرسه بر می گردد
زندگی شاید افروختن سیگاری باشد، در فاصله رخوتناک
دوهماغوشی .........وامیوارم که موارد مشکل چاپی باشد تا سانسور