Thursday, 24 September 2009

خودکشی دختران جوان در دانمارکدست زدن به خودکشی دختران جوان پدیده ی تازه ی نیست و در همه جوامع پیش می اید. ولی این پدیده در میان دختران جوانی که ریشه خاورمیانه ای دارند از بقیه قشرها بالاست. در یک بیمارستانی که حوزه پوشش آن دویست هزار شهروند است ،بطور میانگین در هر هفته دو دختر جوان دست به خود کشی زده اند بستری میشوند . والدین هشتاد درصد این بیماران تبار خاور میانه ای دارند. دلیل این کار هم مسائل جنسی ، عشقی و ممنوعیت از آزادی های اجتماعی است. در کشورهای اسکاندیناوی که ازادی های اجتماعی و شخصی حد وحساب ندارد و نود وپنج درصد دختران و پسران شانرده ساله تجربه جنسی داشته اند.جلو گیری این والدین از معاشرت دخترانشان با همسالان خود ایجاد مشکل میکند و آنها را پریشان خاطر می کند و در نهایت دست به خود کشی می زنند