Tuesday, 16 February 2010

HbA1c

هموگلویین آ 1 سی بجای قند خون
از چند دهه و سالیان سال پیش قند خون بالا نشانه بیماری قند بوده و هست. پارامتر دیگری در خون اندازه گیری می شود که هموگلوین آ 1 سی نام دارد. اگر اندازه این پارامتر در خون از حد معمول بالا رود، نشانگر آن است که قند خون در طول چند ماه گدشته بالا بوده است. تا کنون برای تشخیص بیماری قند ، اندازه قند خون ملاک است. اما به تازه گی کارشناسان پیشنهاد دادند که هموگلوبین آ1 سی جایگزین قند خون شود. این جاجایی هم خوبی داره هم بدی. ولی به نظر می رسد که هموگلوبین آ1 س دقیق تر از قند خون می باشد.

Saturday, 6 February 2010

میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است

دلم برای ایران می سوزد و ای کاش می تواستم ، خون رگان خود را من ، قطره قطره قطره بگریم تا باورم کنند.
دست رو هر جاش می گذاری مشکل است از ترافیک ، از اشغال ریزی در طبیعت، رعایت نکردن حقوق دیگران تا بی قانونی و...
برای نمونه استفاده یا سواستفاده از بنزودیازپن ها ( داروهای آرامبخش) را در کشور ایران و دانمارک مقایسه می کنیم. ازچند سال پیش برای پایین آوردن استفاده بی رویه از این داروها، و کلا بخاطر کاهش دادن مصرف این دارو ها، هم آرامبخش و هم خواب آور، از سوی وزارت بهداشت تبللیغاتی آغاز شد. در طول سه مصرف این دارو ها بیش از بیست درصد کاهش یافت. باید عرض شود که این دارو ،مثل خیلی از کشورها، برای خریدنش احتیاج به نسخه پزشک هست. و تقریبا محال است که داروخانه بدون نسخه پزشک این جور داروها را به مشتری بدهد. پزشکان هم تا دلیل کافی نداشته باشند این نسخه را صادر نمی کنند. بدستور وزارت بهداشت پزشکان کنترل بیشتری را بکار بردند و حتی تهدید به لغو گواهینامه رانندگی در صورت مصرف بیش از حد و کاهش ندادن مصرف، کردند. پس از یک سال تعداد مصرف کننده های دائمی از چهل هزار به بیست و پنج هزار کاهش یافت.
اما دو سال پیش ، فردی با مراجعه به داروخانه ای در اصفهان ، بدون معرفی و بدون نسخه صد عدد قرص پنج میلی گرمی خرید. من اصلا نمی خواستم باور کنم. هر چی بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک