Sunday, 4 July 2010

ترکیه آخرین شانس ایران

امپریالیسم جهانی عربده می کشد و ژاژ خایی می کند. و از هیچ کوششی برای تخریب کردن ایران فروگذار نیست. حرص و آز امپریالیسم و سگهای زنجیریش پایان ندارد. دایره تحریم ایران تنگ تر می شود. تاریخ و گذشته، چراغ راه آینده است. سیاست های کشورهای باختری در باره ایران گواه تکرار پروسه عراق در ایران است. "صدام یزید کافر" پیش از سقوطش به هرخانواده فلسطینی که عملیات انتحاری انجام می داد، یک میلیون دلار کمک کی کرد. پس از جنگ کویت همه چیزبر علیه این کشور تحریم شد. و در پایان آن شد که دیدیم.
اما ایران نسبت به عراق امتیاز هایی دارد. همسایه های ایران کمی تفاوت با همسایه های عراق دارند. همسایه های عراق ، سوریه است که ان موقع اختلاف شدید داشتند، کویت بود که بهش حمله مستقیم شده بود، عربستان تازی از حمله عراق وحشت داشت، و ایران تازه جنگ هشت ساله را تمام کرده بود. ولی همسایه های ایران ، بترتیب پاکستان را می شود به راحتی دولت مردانش ر خرید، افغانستان که میرود رژیمی مانند عربستان با شرکت طالبان تشکیل دهد. ترکمنستان ، استان آذربایجان شمالی و ارمنستان نقش اقتصادی مهمی ندارند. اما ترکیه برگ برده ایران است. و همین دیروز نماینده کشورهای اتحاد اروپا به رایزنی تازه ای با ترکیه آغاز کردند. در ظاهرهدف این گفتگو امتیاز دادن به ترکیه در رابطه با مسائل اتحاد اروپا است. ولی هدف اصلی این گفتگو ها دور کردن ترکیه از ایران است. سیاست ترکیه بر مبنای سیاست های میهن پرستانه است و هر کجا که ترکبه نفع دارد روی به آنجا دارد. همکاری با اسرائیل منافع زیادی برای ترکیه داشته است. همین چند سال پیش بود که اسرائیل عبدالا اوجلان رئیس پ ک ک را دست و کتف بسته تحویل ترکیه داد. و زمانی که باختریها به عراق حمله می کردند ، ترکیه برای همکاری و زیان رسیدن ا بخاطر از دست دادن بازار عراق از باختر پول جایگزینی و ضرر گرفت. یادم هست که سلیمان دمیرل آن هنگام گفت : دوستان غربی ما کمک مالی کنند و ما همکاری می کنیم. به خاطر حجم بالای مبادلات با ایران ، اگر این مبادلات قطع شود ضربه مهلکی به اقتصاد ایران خواهد آمد. در هر حال اگر کشور های غربی به این نتیجه برسند با تطمیع کردن ترکیه او را وادار می کنند که مرز بازرگان را ببندد. ترکیه به خاطر گذشته خود دل خوشی از اعراب ندارد و به همین بهانه با اسرائیل پیمان ها گوناگون بسته است. هنوز ترکیه فراموش نکرده است لورنس عربستان با جمع کردن قبایل تازی انها را بر علیه ترکیه شوراند و عربستان را جزو اقمار انگلیس کرد. به هر حال آیینده مشان خواهد داد.