Thursday, 30 September 2010

نه آب اش دادم.....

نه آب اش دادم
نه دعایی خواندم
خنجر به گلوی اش نهادم
و در احتضاری طولانی
اورا کشتم.
به او گفتم :
"به زبان دشمن سخن می گویی !"
و او را کشتم!
به زبان دشمن سخن می گفت
اگر چه نگاهش دوستانه بود
و همین مرا به کشتن او واداشت..../
این شعر از زنده یاد شاملو است. بگذریم از اینکه او در چه رابطه ای این شعر را سروده است ولی میتوان به کسانی اشاره کرد که نام ایرانی دارند و در کنار سفره ی بیگانه نشستند و ای کاش به همینجا ختم میشد ولی با استخدام در بنگا ه های سخن پراکنی سخنان ضد ایرانی را رله و برجسته می کنند.
اما بر گردیم به این شعر زیبا ولی خشن. شاملو ایران را از تمام جهات از کف دستش بهتر می شناخت. وقتی بخواهند گوسفند را قربانی کنند ، ابتدا به چشمش سرمه و وسمه می کشند و بعد آبش می دهند و در پایان یک تکه نبات در دهان حیوان می چرخانند و آنگاه نوبت سر بریدن می رسد. گویا شاملو در هنگام سرودن این شعر به این مراسم اندیشیده است.

Thursday, 16 September 2010

تحریم و حمله

مذاکرات صلح خاور میانه از هفته ها پیش آغاز شده است. این مذاکرات که در زمان کلینتون رئیس جمهور سابق شروع شد ولی به صلح بین اسرائیل و فلسطین نیانجامید. و این مذاکرات بعد از وقفه چند ساله و با روی کار آمدن اوباما و خانم کلینتون دوباره جان گرفته است. هدف اصلی این مذاکرات چیست؟ محدود کردن جبهه مبارزه به ایران است. اتمی شدن هر یک از کشورهای خاور میانه کا بوس اسرائیل است. به همین خاطر تا اسرائیل وجود دارد از اتمی شدن این کشور ها پیشگیری می کند.
هدف ویژه این مذاکرات دادن امتیاز به فلسطین حتی بطور موقت و قطع ارتباط آن با ایران است. این کار افکار عمومی اعراب را از سوی ایران بر می گرداند. با این عمل همکاری محافل تند رو اعراب با ایران از بین میرود. همکاری کشور های تازی با کشور جهانخوار زیاد می شود. با این کار دست امریکا و اسرائیل برای اعمال زور به ایران باز می شود. احتمالا برقراری صلح بین اسرائیل و اعراب یک تا دو سال درازا خواهد کشید. در این مدت تحریم ها علیه ایران شدت خواهد گرفت. بعد از این مدت اگر ایران تن به خواسته های آنها ندهد به او حمله خواهند کرد. و این جنگ ویرانگر خواهد شد. ایران تسلیم نخواهد شد و اسرائیل با بمباران چند مکان هسته ای کاری از پیش نخواهد برد. وبه همین خاطر و به احتمال زیاد اسرئیل از بمب اتم استفاده خواهد کرد. یک بررسی اجمالی از چگونگی جنگ چندین احتمال بدست میدهد. دکتیرین دفاعی اسرائیل بر اساس ریسک صفر بنا شده است. احتمال این که اسرائیل به مراکز غنی سازی اورانیم حمله کند کم است. این کار را در عراق و سوریه انجام داد. ولی در باره ایران فرق دارد چون ایران توانایی مقابله مثل را دارد و ایرانیها بمانند عربها این عمل را بی جواب نمی گذارند. جنگ متعارف بین ایران و کشور جهانخوار برنده نخواهد داشت. در ایران اپوسوزیون قوی وجود ندارد که جایگزین حکومت شود. گروهها و سازمان سیاسی که امروز وجود دارد توانایی همکاری را با هم ندارند. آخرین حرکت شوم اسرائیل این می تواند باشد که دست به حمله اتمی بزنند که این بک فاجعه تمام عیار خواهد بود.
یکی از راههای جلو گیری و تلافی جویانه ایران در صورت حمله به آن این است که با بستن قرارداد در سوریه ایجاد پایگاه نظامی کند. ولی آروزی همه انسان های والا صلح و آرامش در بین کشور هاست.