Sunday, 24 October 2010

اتیک و اخلاق پزشکی

بحث و گفتمان در باره اتیک ، اخلاق و بویژه مسائل پزشکی آسان نیست. رابطه پزشک و بیمار بر اساس اعتماد متقابل استوار است و از هر کاری که باعث خدشه دار شدن این اعتماد شود باید جلو گیری کرد. من شخصا به مورد هایی بر خورد کردم که جای تامل است. در کشور های اسکاند یناوی بویژه در دانمارک پزشکان کوشش دارند که به نحو احسن مسائل اخلاق پزشکی را رعایت کنند. بطور نمونه جراحان دانمارکی بیماران خود را عمل نمی کنند و بیمار را به جراح دیگری رجوع می دهند. و این به خاطر است که مسائل مالی بر روی تصمیم گیری پزشک تاثیر گذار نباشد. و اگر پزشکی این کار انجام دهد در جامعه پزشکان دانمارک ناپسند و بیرون از اخلاق پزشکی می باشد.
در سال گدشته در ایران به خانمی بر خورد کردم که گاهگاهی دچار درد مفصل زانو می شد. و به همین خاطر به اورتوپد مراجعه کرده بود و پس از عکسبرداری ، به ایشان پیشنهاد عمل جراحی از جانب همان ارتوپد شده بود. این خانم از اینجانب، همانطور که در خاور میانه رسم است،، برای اجرای عمل نظرخواهی کرد. من نگاهی به عکس رنتگن کردم وآن چیز که ان عکس نشان میداد هنوز از عمل جراحی فرسنگها فاصله داشت. افزون بر آن، این فرد در گردشهای مسافرتی کمتراحتیاج به مسکن های معمولی داشت. چندی بعد این عکسها و شرح حال بیمار را اورتوپد دیگری بررسی کرد که با اینجانب همنظر بود.
برای پیشگیری از این مشکل، اخلاق پزشکی حکم می کند که پزشکان تا انجایی امکان هست برای خود "مشتری" درست نکنند.