Monday, 12 October 2009

پرداخت نقدی یارانه گامی به جلو


یکی از کار های خوب که در این دولت بناست اجرا شود، پرداخت نقدی یارانه است. گامی در کل به سوی مردمسالاری است. چطور؟ یکم: گامی به سوی عدالت است. پول هنگفتی که دولتها به شکل یارانه غیرنقدی پرداخت میکنند سهم ناچیزی عاید اقشار فقیر و محتاج میشود. برای نمونه فرد فقیری که وسایل نقلیه ندارد از رایانه غیرنقدی بنزین کنونی چیزی عایدش نمی شود. ودر کل آن کس که کمتر مصرف می کند در وضعیت فعلی کمتر نصیبش می شود. در واقع وضعیت کنونی به سود افراد پردرامد و پرمصرف است و با پرداخت نقدی یارانه فقیران سود میبرند. دوم: این افراد بی نوا غرور و عزت خود را با هزار تومان در جلو هر کس و ناکس خورد نمی کنند. به مانند خیلی از کشورهای باختری این پول را از صندوق عمومی دریافت می کند. سوم: از شدت بزه کاری کاسته میشود. چهارم: فرد خود تصمیم می گیرد پول را چه جوری مصزف کند. البته درست است که کالا ها گران خواهد شد ولی با رایانه نقدی برجستگی گرانی برای بی چیزان کمتر است