Sunday, 18 April 2010

رازی ، پیشرو اپیدمیولوژها

در دوره ما اپیدمیولوژی یکی از رشته های تخصصی و پژوهشی دنیای پزشکی است. رازی از دانشمندان ایرانی و نخستین اپیدمیولژ در دنیا است. گویند که خلیفه می خواست در بغداد بیمارستانی بسازد. برای تعیین مکا ن بیمارستان با اطرافیانش مشورت کرد. به ایشان گفتند که زکریای رازی از ایران شاید بتواند کمک کند. این دانشمند ایرانی را به بغداد خواستند . رازی هم که در آن زمان سرامد دانشمندان جهان بود، به پژوهش مشغول شد. بعد از گشت و گذاری در بغداد، دستور داد که گاوی را سر ببرند و هر یک ران گاو را به به یکی ازچهار گوشه شهر آویزان کردند. پس از یک هفته به مشاهده آنها پرداخت. یکی از آن ران ها کمتر گندیده بود. نتیچه گرفت که آن، مکان مناسبی برای ساختن بیمارستان باشد و آنگاه بیمارستانی آنجا بنا نهادند.

Monday, 5 April 2010

جشن سیزده بدر

در حقیقت روز سیزده بدر و یا درست تر جشن سیزده بدر روزی است که میشود آن را از منظر بزرگی و شادی بخش بودنش همتای نوروز دانست. در این روز است که همه مردم از دارا و ندار می توانند تناسایی کنند و در دامن صحرا به جشن وشادی بپردازند. زیبایی این جشن به این است که هر حتی فقیرترین خانواده ها می توانند در این جشن شرکت کنند و گلیمی در کنار جوی پهن کنند و از بهار لذت ببرند.
در باره سیزده بدر فراوان گفته اند و فراوان خواهند گفت اما مهم آن است این روز بماند و نامش هم سیزده بدر و نه روز طبیعت، برای اینکه سیزده بدر هم بار فرهنگی، تاریخی دارد و هم گویا است. واژه ی تازی هم نیست.