Monday, 25 August 2008

Apolipoprotein


برای تشخیص و در نتیجه پیشگیری بیماری های قلبی بهترین راه این است که پیشاپیش فاکتور های ریسک را شناسایی کرده و به درمان آنها همت گماشت. امروزه بسیاری از مردم جهان به این دانایی دست یافتند که چربی بیش از نرمال در خون ایجاد "گچی" شدن سرخرگهای بدن می شود. در درون خون ما چربی های گوناگونی وجود دارد. ولی کدامیک از این چربی ها بهترین پیشگو برای بروز بیماریهای عروق و رگها است. تا به امروز اندازه کلسترول ، ال دی ال ، اچ دی ال و گلسرید ها در خون معیار ارزیابی بودند. چربی دیگری بنام اپولیپوپروتین در خون وجود دارد. تحقیقات تازه ای نشان داده که اندازه این چربی در خون پیشگوی بهتری است برای ارزیابی سکته های قلبی و مغزی

No comments: