Saturday, 6 December 2008

دگردیسی دانشجویان ایرانی در زمان انقلاب !!!؟؟


از زمانی که دانشگاه دوباره در ایران تاسیس شد، میگویم دوباره چراکه در ایران دانشگاه ها پیش از تجاور تازیان وجود داشتند و با حمله تازیان از بین رفتند و حوزه به جای آنها ایجاد شد. بعد از گذشت چند قرن دانشگاهها دوباره تن خسته و کوفته خود را از زیر آوار بیرون کشید ند. این جبر تاریخ بود که متافیزیک و علم و دانش بویژه علوم طبیعی را تقریبا در همه کشورها از هم جدا شوند و علوم طبیعی نافی متا فیزیک و ماورا طبیعه شد.دابشجویان هم به مثابه میوه دانشگاه، دنیای تجدد و مدرنیسم را نوید می دادند. و به همین خاطر مورد غضب مرتجعین بودند و هستند. داستانی را که زیر می خوانید وضعیت دانشجویان در زمان انقلاب بود. همان دانشجویان در این مدت کوتا ه دو بار ضد انقلاب و یک بار انقلابی شدند!!!؟؟؟ در سال پنجا ه هفت، دولت شاهنشاهی در دانشگاه ها را بست . چون به مرادش نبود گفت این دانشجویان ضد کشور و دولت شدند و در دانشگاه ها را بست و از ورود دانشجویان به دانشگاه جلوگیری کرد. این وضعیت ادامه داشت تا شا هنشاه آریا مهر از ایران با چشمان گریان سفر کرد و در دیار غربت از دنیا رفت . انقلاب به پیروزی رسید و رهبری نو دستور داد تا دانشگاه ها باز گشایی شوند چرا که دانشگاه سنگر انقلاب شده بود و دانشجویان در سنگر انقلاب. تقریبا یکسال بد همین دانشگاه ها دوباره سنگر ضد انقلاب شدند و دانشجوبان ضد انقلاب. دوباره دستور آمد که دانشگاهها را ببندید و این بار دانشگا هها دوسال و نیم بسته شدند. آری همان دانشجویان در مدت سه سال، سه بار تغییر هویت دادند

No comments: