Thursday, 14 April 2011

صفر های ایران و صفرهای ترکیه

اینروزها گفتگو در باره صفرهاست ، صفرهای اسکناسها. گفتگو بر سر برداشتن و یا کم کردن صفرها ی پول ایران است. گفته می شود که سه صفر از صفرهای اسکناس هزار تومانی کم خواهد شد. همینکار چندین سال پیش در ترکیه اتفاق افتاد. اما، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. در سال شصت دو آنچنان تورمی در ترکیه وجود داشت که هر روز بها اجناس روزمره گرانتر میشد. هنگامی از فروشنده ترک می پرسیدی که چرا قیمت را بالا بردی؟ جواب میداد که: زام گلب." تورم هست". این تورم بلایی بر سر لیره ترکیه آورد که دیگر اسکناس های ترکیه از سنگینی این صفرها گوژپشت شده بودند. پس از دو دهه دولتمردان ترکیه توانستند کمر تورم را بشکنندو از تعداد صفرهای لیره کم کنند و لیره دوباره عزیز شد و بانکهای غربی خواهان خرید لیر شدند. دراین مدت ترکیه توانست جنبش کرد را آرام کند، صنعت توریسم را بهبود بخشد بطور یکه امروزه سالانه بیست میلیون گردشگر وارد ترکیه میشود. سرمایه گذاری خارجی را بشدت افزایش داد. و امروز پس از چندین سال نه تنها پول ترکیه ارزش خود را از دست نداد بلکه قدرت رقابتش با ارز های نامداربالا رفته است.
اما در ایران کم کردن صفرها نتیجه بخش نخواهد بود. چرا که هنوز بیست و دو درصد تورم وجود دارد. سرمایه گذاری خارجی در ایران تقریبا هیچ است. گردشگر پولدار غربی در ایران اندک است. و......چیز های دیگر. سی سال پیش یک دلار برابر هفت تومان بود اما اکنون یک دلار برابر هزاروصد تومان است. اگر تورم کاسته نشود پس از سی سال دوباره روز از نو روزی از نو.

1 comment:

arena_raha@yahoo.com said...

سلام
واقعا به نکته جالبی اشاره کردید.