Monday, 8 February 2016

بحران جدید در خاورمیانه

یکی از بحران خیزترین مناطق دنیا خاورمیانه است. گر چه این بحران همیشه بوده است اما در دوره هایی هم بزرگ و هم دگرگون کننده بوده است. این بحران ها و جنگ ها ویژه گی های خودش را داشته است. پس از پیدایش آیین های تک خدایی بویژه زرتشتی یهودی، مسیحی و اسلام اختلاف های مذهبی فرهنگی تشدید کننده این جنگ ها شده است. خاورمیانه محل تقابل آیین هاست. نگاهی گذرا به تاریخ خاورمیانه و به فراز و فرود ان نشان میدهد که از فردای تشکیل جوامع بشری جنگ های ویرانگر و کشورگشایی های سترگ اتفاق افتاده است. فرعون ها پارسیان رومیان عربها و عثمان ها بخشی از این جنگ ها را بوجود آورده اند . جای شگفتی است که چقدر مرز این کشورها پس و پیش رفته است. اکنون جنگ سوریه می رود که مرز های من درآوردی را دوباره دستخوش تغییر دهد. نه تنها کشور های همسایه نگران این وضعیت وخیم هستند بلکه قدرت های بزرگ هم تلاش دارند ورق را به سود خود تغییر دهند. اما هرچه زمان پیش میرود شیرازه سوریه به خطر می افتد. به نظر می رسد که قدرت های بزرگ ترجیح می دهند که اسد فعلا در قدرت بماند. بدلیل اینکه یک: سرنوشت اسد در دست روسیه است و در نهایت روسیه و باختر به مانند دو لبه یک قیچی رفتار می کنند. دو: ایران با غرب کنار آمد سه: اسد سقوط کند سوریه به سه بخش شیعی، سنی و کرد نشین تجزیه می شود. ایجاد کشور کرد، کابوس ترکیه می باشد . معلوم نیست که آیا در این صورت ترکیه یه سوریه حمله خواهد کرد یا نه ؟ و آنوقت جنگی تمام عیار با روسیه آغاز خواهد شد و ناتو به احتمال زیاد نظاره گر خواهد بود. اگر اسد برنده جنگ شود آرمش نسبی پیش خواهد آمد ولی کوتاه مدت.

No comments: