Sunday, 12 August 2007

Stress

استرس هر روز در ایران صدها نفر می کشد

همینکه هواپیما در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست وهنوز سرعت داشت ، اکثر هم وطنان به جنب و جوش افتادند و از جایشان پا شدند وبه در خروجی هجوم آوردند. هر چی مهماندار هشدار میداد کسی گوشش بدهکار نبود. با خودم گفتم آنهایی که آرام نشسته اند و منتظرند چه گناهی کردند که بهشون استرس وارد میشود
وقتی که به پاس کنترل رسیدیم ، از بس که طول کشید کفر همه بالا آمده بود. حدودا یک ساعت و نیم به درازا کشید. همین کار با همان تعداد مسافر و یا همان هواپیما در فرودگاه کپنهاک، کمتر از بیست دقیقه طول کشید. باز با خودم گفتم چقدردر مهرآباد به مردم استرس وارد شد
در بیرون از فرودگاه رفتم که روزنامه بخرم و هنوز دهانم را باز نکرده بودم که یکی از طرف چپ و یکی از طرف راست تو حرف من دویدند و از فروشده تقاضای چیزی کردند. باز با خودم گفتم این آقا یان هم به خودشان، هم به من و هم به فروشنده استرس وارد کردند
سوار تاکسی و راهی هتل شدم. یک دفعه دیدم موتورسوارها با سرعت زیاد برعکس مسیرحرکت می کردند. هرآن احتمال تصادف می رفت. موتورسوارها هم به خود و هم به دیگران استرس می دادند
ترافیک سنگین و هوای آلوده هیچ، بوق ماشین ها هم یک دم قطع نمی شد. سرو صدا خود عامل استرس است. آیا کسی به فکر خودش است
به بانک رفتم و با وجوداینکه شماره داشتم و نوبت من بود ودر حال صحبت با صندوق دار، ارباب رجوع دیگری پابرهنه توی سفره دوید و هم حق من و هم حق صندوق دار را پایمال کرد. وقتی به ایشان اعتراض کردم، جوابی شنیدم که فهمیدم او میمونی است در هیأت آدمی . باز هم استرس
حالا اگر استرس های شغلی و زندگی و دهها نوع استرس دیگر به اینها اضافه شود، خود منشع بیماری های مهلک می شود.استرس باعث تغییرات هورمونی در بدن می شود و نتیجه آن تصلب شریان(گچی شدن) رگها است و این گچی شدن باعث سکته مغزی و قلبی می شود. استرس سبب دهها نوع بیماری دیگر نیز می باشد

No comments: