Sunday, 9 September 2007

می سرنکشیده

بیست و هشتم ژولای 1995

در آن هنگام که گل سرخ
در باغ تنها ماند

در آن شب
که تنها ستاره آسمان
پشت ابر پنهان شد

در آن دم که قدح می
سر نکشیده
بر جای ماند

در آن سکوت
که پرندگان رمیده بودند
از دست شکارچی

رسید آوایی
که فلق در راه است

رسید آوایی
که رودخانه ای خرامان می آید
سرود خوانان

رسید آوایی
که فوجی از کبوتران در راهند
پروازشان
پرواز رهایی

No comments: