Friday, 14 September 2007

کدام نسلچه گویم این قوم پریشان را
ـکه خورشیدش را گم کرده است ـ چه گویم

چه گویم این قوم را
که ریشه هایش را دفن کرده در زمینی شوره زار

اسب و شمشیرش را
این قوم
گویی
در دشت ها و تپه ها
به ودیعه سپرده

این همه درد و حسرت
در کدام پستو خانه
به بغض نشسته

این همه گلوله و خنجر
در قلب کدام نسل
به ریشه نشسته

چشمان کودکان جنوب
به کدام سو می نگرد
آیا هست رودی
که دلتایش میزبان ریشه های خشک باشد
و یا پرنده ای
که سرودی شود در کنار آفتاب

بیست و سوم نوامبر 1996

No comments: