Saturday, 12 July 2008

در جدال ١٥


دنباله.......
نا گفته نماند وقتی که در بازداشتگاه بودم، هر روز خبرنامه خران را می خواندم. نوشته های جالبی در این خبرنامه چاپ می شد. یکی از خران پیشنهاد کرده بود که زود شروع کنند و از منابع انرژی هایی که به زیان محیط زیست نیست استفاده شود. مانند انرژی باد ، خورشیدی، موجی و جریان رودخانه. در یکی از این خبرنامه ها به همۀ انواعی که لقب خر را عنوان پیشوند و یا پسوند به اسمشان مزین کرده اند، گوشزد شده بود که یا از این لقب ــ که همانا لقب بزرگی و عزت است ــ استفاده نکنند و اگر می خواهند همچنان این نام بزرگ را، که همانا فقط و فقط زیبندۀ خر و خود خر می باشد، به عاریه بگیرند باید به صف مستقل طبقه خران بپیوندند. حتی برای مثال به خرمگس هشدار داده بودند که اگر بعد از این مزاحم خران شریف شود، او را از بزرگی خواهند انداخت و به همان مگس خشک و خالی تبدیل خواهند کرد.......ادامه دارد

No comments: