Sunday, 29 June 2008

ریاضت بدون رضایت موجب بیماریست


ژان ژاک روسو می گوید: آدمی آزاد به دنیا می آید ولی به مرور زمان به زنجیرهای اسارت کشیده می شود. انسان بدون قید ویند و بدون آداب و رسوم به دنیا می آید. در طول رشد خود کم کم این قید و بندها و عادات یه او آموزش داده میشود و تبدیل به یک نوع فرهنگ برای آن فرد می شود و گاهی به او تحمیل میشود. ولتر می گوید که خرافات جهان را به آتش می کشد و فلسفه آن را مهار می کند
رفتار فرهنگی و اجتماعی یک فرد بستگی به این دارد که آن فرد در کجای این دنیا رشد کرده است. بطور کل اگر در اسراییل به دنیا آمده باشد معمولا یهودی میشود و اگر در آمریکای جنوبی به دنیا بیاید مسیحی میشود. و همچنین در اکثر مواقع فرهنگ و مذهب خانواده را تقلید می کند. برای بررسی این آداب و رسوم و فرهنگها لازم نیست گذشته های دور برویم بلکه نگاهی کوتاه به چهارگوشه این گیتی خودمان این شناخت را به ما می دهد. به طور مثال فرهنگ شهروند های هندوستانی، عربستان سعودی، قبایل حومه آمازون و اسکاندیناوی کمتر به هم شباهت دارد. مثلا اگر یک خانم سعودی لباس ساری بپوشد و به خیابان برود مرتکب جرم شده است اما ساری پوشیدن جز فرهنگ هندی هاست. آدمی موجودی کنجکاو است و به همین دلیل در طول تاریخ پیوسته تا کنون به دنبال تبیین افکار خود و جهان بوده است. انسان مدرن، متجدد و طرازنوین امروزی از تعداد قید و بند های درونی و بیرونی کاسته و آنها را به موزه ها سپرده است. تلاش انسان پیشرو و مدرن و امروزی گام برداشتن به سوی مرحله طراز نوینی است. در کشورهای مدرن و دولت های پایدار، به مرور زمان، آدمی بیشتر و بیشتر در مرکزیت قرار گرفته و باور های مذهبی را به حاشیه رانده. گویا نهال اناالحق حجاج در گوشه هایی از جهان به بار نشسته است
گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند
جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد
انسان تجربه گرا انسان نوآور و پویا می باشد. جان لاک می گوید: "دانش هیچ انسانی بیشتر از تجربه او نیست". کهنه ها را دور می ریزد و پارادایمهای نو به ایجاد می کند. امروزه در بعضی مناطق دنیا دیده می شود که اجبار، زور و دیکته کردن نوع خاصی از زندگی روزمره، بر مردم سایه افکنده است. باید به این عاملان تحکم گفت که طبیعت آدمی با تحکم در تضاد است
هر عقیده، کیش و ایدیولوژی که با تحکم همراه و همزاد باشد در نهایت طرد می شود. عشق همزاد آزادی ست و نفرت همزاد تحکم. تحکم و زور شکنجه روحی است و افراد تحت تحکم و فشار دچار بیماری های گوناگون می شوند ازجمله درد، افسردگی، خودکشی ، قتل و.....بنا براین ریاضت بدون رضایت موجب بیماریست

No comments: