Tuesday, 16 February 2010

HbA1c

هموگلویین آ 1 سی بجای قند خون
از چند دهه و سالیان سال پیش قند خون بالا نشانه بیماری قند بوده و هست. پارامتر دیگری در خون اندازه گیری می شود که هموگلوین آ 1 سی نام دارد. اگر اندازه این پارامتر در خون از حد معمول بالا رود، نشانگر آن است که قند خون در طول چند ماه گدشته بالا بوده است. تا کنون برای تشخیص بیماری قند ، اندازه قند خون ملاک است. اما به تازه گی کارشناسان پیشنهاد دادند که هموگلوبین آ1 سی جایگزین قند خون شود. این جاجایی هم خوبی داره هم بدی. ولی به نظر می رسد که هموگلوبین آ1 س دقیق تر از قند خون می باشد.

No comments: