Monday, 5 April 2010

جشن سیزده بدر

در حقیقت روز سیزده بدر و یا درست تر جشن سیزده بدر روزی است که میشود آن را از منظر بزرگی و شادی بخش بودنش همتای نوروز دانست. در این روز است که همه مردم از دارا و ندار می توانند تناسایی کنند و در دامن صحرا به جشن وشادی بپردازند. زیبایی این جشن به این است که هر حتی فقیرترین خانواده ها می توانند در این جشن شرکت کنند و گلیمی در کنار جوی پهن کنند و از بهار لذت ببرند.
در باره سیزده بدر فراوان گفته اند و فراوان خواهند گفت اما مهم آن است این روز بماند و نامش هم سیزده بدر و نه روز طبیعت، برای اینکه سیزده بدر هم بار فرهنگی، تاریخی دارد و هم گویا است. واژه ی تازی هم نیست.

No comments: