Sunday, 18 April 2010

رازی ، پیشرو اپیدمیولوژها

در دوره ما اپیدمیولوژی یکی از رشته های تخصصی و پژوهشی دنیای پزشکی است. رازی از دانشمندان ایرانی و نخستین اپیدمیولژ در دنیا است. گویند که خلیفه می خواست در بغداد بیمارستانی بسازد. برای تعیین مکا ن بیمارستان با اطرافیانش مشورت کرد. به ایشان گفتند که زکریای رازی از ایران شاید بتواند کمک کند. این دانشمند ایرانی را به بغداد خواستند . رازی هم که در آن زمان سرامد دانشمندان جهان بود، به پژوهش مشغول شد. بعد از گشت و گذاری در بغداد، دستور داد که گاوی را سر ببرند و هر یک ران گاو را به به یکی ازچهار گوشه شهر آویزان کردند. پس از یک هفته به مشاهده آنها پرداخت. یکی از آن ران ها کمتر گندیده بود. نتیچه گرفت که آن، مکان مناسبی برای ساختن بیمارستان باشد و آنگاه بیمارستانی آنجا بنا نهادند.

No comments: