Sunday, 9 December 2007

در جدال با 5

ادامه .... در جدال با

و در لحظه ای که او آماده بود، پرسیدم: ای خر سیاه آیا تو حاضری که با هم قرارداد ببندیم و بر مبنای آن بقیه خران و نوع بشر از این پس شیوه ی زندگیشان را بر طبق این قرارداد یا اگریمنت پیش ببرند. علاوه بر این، دادگاهی تشکیل بدهیم که هر موقع اگر خری از میان خران ناراضی شد به این دادگاه عالی شکایت ببرد و از آن دادخواهی کند. مضاف بر اینکه اگر بخواهید پنجا درصد هیءت منصفه این دادگاه خران تشکیل خواهند داد
گفتم و گفتم و آنقدر وعده های شیرین و امیدبخش به او دادم تا مگر با من کنار بیاید. ولی نشد که نشد. گفت: بگو ببینم شما نوع ابوالبشر آیا اصلا فرهنگ همکاری و کوپراتیو سرتان می شود؛ نه جانم سرتان نمی شود. اساسا" از تنها چیزی که بو نبرده اید همان کوپراتیویسم است. من نوع آدمیزاد را خوب می شناسم. همینکه خرتان از پل گذشت، به اینجا که رسید فهمید چه دسته گلی به آب داده است. گفت: اﷲ اکبر انصافا" نگاه کنید، آنقدر شماها ما را شستشوی مغزی دادید که ما بزرگ منشی خودمان را زیر سوال می بریم. کمی مکث کرد و ادامه داد: شما نوع بشر بجز فرهنگ خودتان فرهنگ دیگر انواع را به باد مسخره می گیرید. و هر فرهنگی که به مذاق شما سازگار نباشد انگ ارتجاعی و عقب مانده می زنید. تازه از اینها.....ادامه دارد

No comments: