Friday, 28 December 2007

اگزما در کودکان


التهاب ، سرخی، ورم و پوس پوسی شدن موضعی پوست را همراه با خارش اگزم گویند. این نوع اگزم کودکان که اتوپی یا اگزم خارش نیز گفته می شود، بیشتر در سنین کودکی بروز می کند. معمولا این نوع اگزم در کودکان ٤ـ ٣ سال بندرت پیش می آید. اگزم در کودکان زیر یک سال بیشتر در پیشانی ، گونه، زانو و ساق پا بروز می کند. ولی در کودکان حدود دو ساله اگزم بیشتر در آرنج ، پشت زانو و مچ دست پیش می آید. از مشخاصات این نوع اگزم این است که دارای نوسان زیاد است و از خیلی خفیف تا خیلی حاد پیش می آید. و در خیلی موارد برگشت پذیر است. البته علت اگزم بدون خارش باید با متخصص پوست مشاوره شود
درمان
١ـ بیشتر موارد مواد الرژی زا که باعث اگزم می شوند، مانند پودر لباسشویی یا بعضی پوشاک مورد استفاده قرار نگیرد
٢ـ کرم ها و مواد نرم کننده که همیشه ودراکثر مراحل استفاده شود
٣ـ کرم های کورتیکو سترویید ، که اول از گروههای ضعیف شروع می شود تا در نهایت از گرو ههای قوی استفاده شود
٤ـ در صورت لزوم و وجود عفونت توام با اگزم باید از کرم های مخلوط هورمونی و آنتی بیوتیک استفاده شود

No comments: