Saturday, 12 April 2008

ایست قلبی٢

باز هم در باره مهم بودن ماساژ قلبی

در هنگام ایست قلبی چه در بیمارستان و چه در بیرون از بیمارستان ماساژ قلبی
مهمترین المنت درنجات فرد از مرگ است ، اخیرا پژوهشی
، JAMA، صورت گرفته
مبنی بر اینکه ٢٠٠ ماساژ(فشار) پی در پی و یک لحظه توقف برای آنالیز
ریتم، و دوباره ٢٠٠ ماساژ دیگر، شانس نجات فرد رااز مرگ حداقل ٣ بار
بالا می برد. برای اطلاعات بیشتر به نوشته
ایست قلبی در همین وبلاگ رجوع شود.
JAMA 2008 از

No comments: