Tuesday, 8 April 2008

کرد و ایرانیت

مسئله کرد سالهاست که تبدیل به یکی از مسائل سیاسی در روی میز مذاکره سیاستمداران شده است. مسئله کرد یکی از مسائل بسیار پیچیده دوران ماست. این پیچیدگی دلایل بسیار دارد. قرار گرفتن سرزمین کردستان در میان چند کشور یکی از این پیچیدگی هاست. قوم کرد درچندین کشور از جمله سوریه، ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان پراکنده شده است. این خود نوعی به پیچیدگی شرایط کمک کرده است. ویژه گی دیگر این است که کردها نیز در مورد مسئله ملی کردستان و حل آن با یکدیگر اختلاف دارند. مانند جنگ طالبانی با بارزانی و یا کومله با حزب دمکرات
مردم کردی که در این کشور ها زندگی می کنند دارای اشتراکاتی و تفاوت هایی با فرهنگ مردم این کشور ها دارند. ولی شباهت فرهنگ قوم کرد رابطه تنگاتنگ با فرهنگ ایران دارد. مثلا نوروز که جزو هویت ایرانیان و کرد ها است در ترکیه تا چند سال پیش برگذاری آن جرم بود. زبان کردی هیچ نزدیکی با زبان تازی(عربی) ندارد. ایران موطن اصلی کرد هاست
هیچ ایرانی نمی تواند ادعا کند از کرد ایرانی تر است. و در لوحی زیبا چنین خواندم که:ایران بزرگ است و مرهون بزرگواریهای ایرانیان در سراسر تاریخ، و چه کسی میتواند افتخار کند که از قوم شریف کرد ایرانی تر است

No comments: