Sunday, 25 May 2008

Placebo ، دارو نماپلاسبو دارویی کاذب یا بی اثر و یا ماده ای بی اثری که به عنوان دارو تجویز می شود. دارویی که بیمار به کاذب بودن آن آگاهی ندارد. تاثیر دارونما گاهی شفا بخش تر از داروی واقعی است! هر چقدر باور بیمار به دارونما و پزشک بیشتر باشد، تاثیر آن افزون تر است. برای نمونه داروی با نسخه تاثیر بیشتری از داروی بدون نسخه دارد. تزریق دارو نما موثرتر از قرص دارونما است. گفته می شود ویزیت گرانتر تاثیر پلاسبو دارد. تاثیر دارونما به حدی است که بیماری سرطانی را معالجه کرده است
پرتو درمانی، انرژی درمانی، بلوردرمانی، روح درمانی و ...... از این قماشند که بعضی از افراد باور دارند و احساس می کنند که بهبود پیدا کردند

No comments: