Friday, 9 January 2009

اکسیر جوانی

از روزی که ادمی پی به مرگ و نیستی خود برد و به ناچار مجبور است دست از لذت های این جهان بشوید، در پی اکسیر جوانی بوده
است و به قول خیام آن ایرانی زیرک
خیام اگرز باده مستی خوش باش
با ماه رخی اگر نشستی خوش باش
چون عاقبت کار جهان نیستی است
انگار که نیستی چو هستی خوش باش
و به همین خاطر دانش و خرد هم گویا با خیام که نافی خرافات است همگام است و به دنبال کشف اکسیر جوانی است چون میداند که بعد
از مرگ هر چه وعده دادند خیالبافی است. این اکسیر جوانی شاید م ک ـ 677 باشد. ماده ای که باعث ترشح و جمع آوری هورمون رشد در سالمندان می شود. اخیرا یک آزمایش کنترل شده ، خبر از این داده که این ماده شاید اکسیر جوانی باشد. افراد سالمندی که این ماده را استفاده کردند، اشتهای خوبی داشتند و بی ام دی در استخوان ران پایین رفت و قند خون با لا رفت. به نظر می رسد که این ماده توانایی افراد مسن را بالا ببرد. به هر حال تحقیقات در این مورد ادامه دارد و در نهایت دانش اکسیر جوانی را کشف خواهد کرد. ودانش اگر عمر را به هزار نرساند به صدوپنجاه اش خواهد رساند
می خور که فلک بهر هلاک من و تو
قصدی دارد بجان پاک من و تو
در سبزه نشین و می روشن می خور
کاین سبزه بسی دمد ز خاک و من وتو

No comments: