Tuesday, 20 January 2009

Statin induced myopathy

ستاتین به دارو یی گفته می شود که کلسترول خون را پایین می آورد. این دارو ها اولین بار در سال 1987 معرفی شدند. آکنون سالانه صد میلیون نسخه از این دارو نوشته می شود. اما این دارو خالی از تاثیرات جانبی نیست. یکی از از این تاثیرات ناخواسته درد ماهیچه است. این درد یا آسیب رسانی می تواند بسیار شدید باشد. اگر کسی بعد از شروع مصرف ستاتین دچار درد ماهیچه ای یا عضلانی شد باید به پزشک مراجعه کند و از او بخواهد که کراتینین کیناز خون را اندازه بگیرد و اگر آن بالا رفته باشد و یا درد ماهیچه شدید باشد ؛ باید مصرف ستاتین متوقف شود و از دارو ی آلترناتیو استفاده شود

No comments: