Monday, 3 May 2010

باز هم درباره ویتامین د

با گذشت زمان و پژوهش در باره ویتامین د اهمیت آن بیشتر بارز تر می شود. در چند دهه پیش راشیتیسم مترادف بود با کمبود ویتامین در کودکان و کم شدن تراکم کلسیم در استخوان بزرگسالان . اما امروزه هر چه زمان پیش میرود نقش این ویتامین بر جسته تر می شود. پژوهش ها نشان داده که کمبود ویتامین د و پیدایش برخی سرطان ها با هم ارتباط دارد. افتادن افراد سالمند و کمبود ویتامین د با هم ارتباط تنگاتنگ دارد. اکنون این پرسش پیش آمده که کمبود ویتامین د شاید با بروز شیزوفرنی و افسردگی می شود. این پرسش هم پیش آمده که کمبود این ویتامین در هنگام بارداری ریسک بروز شیزوفرنی در کودک را میدهد. حتی گفته می شود که کمبود این ویتامین و ام اس میتواند ارتباط داشته باشد.

No comments: