Tuesday, 11 May 2010

یونان ورشکسته و ترکیه پیروز

هنگامی که قرنها پیش ترکان قراختایی از ماوراالنهر به آناتولی امروز و مرز ایرانیان و رومیان و یونانیان آنروز کوچ کردند ، کسی فکر نمی کرد که این مردمان امپراتوری سترگ عثمانی را ایجاد کنند و تا امروز بر اریکه قدرت بنشینند. بعد از جنگ جهانگیر یکم که این امپراتوری از اوج قدرت چند درجه سقوط کرد و از فقر دلپیچه گرفت ، یونان بعد از جنگ جهانی دوم از هجوم توریست های اروپایی به وجد وشادمانی آمده بودند. و از این منظر همسایه خاوری می گفت:" خشک آمد کشتگاه من در کنار کشتگاه همسایه". اما امروز این همسایه ی باختری است که این واژه ها را به زبان می آورد. زمانی که اسکندر مقدونی به نیابت مقدونیه و یونان خاور میانه را با سم ستوران خود در نوردید نمی دانست که از آن امپراتوری بزرگ اکنون کشوری کوچک و ورشکسته بر جای خواهد ماند. اما این ترکان قراختایی از دو امتیاز بهره بردند. یکی اینکه تغییر دادن مسیر بخش زیادی از توریست های اروپا از یونان به ترکیه بود و دیگری در دست داشتن بازار بزرگ ایران. داد و ستد ترکیه با ایران آنقدر زیاد است که این یار دیرینه ناتو به صراحت و آشکارا گفت که حاظر نیست در تحریم احتمالی علیه ایران شرکت کند. سیاستمردان ترک نیک میداند که اگر راه بازرگان بسته شود بر سر ترکیه همان خواهد آمد که بر سر یونان. اما یک مثل هم هست که می گویند که جان ترک فارس به هم بسته است و مانند ناخن و انگشت هستند و جدا کردن آنها درد جگر سوز دارد.

No comments: