Wednesday, 9 June 2010

سازمان بهداشت طراز نوین

سطح درمان و بهداشت در کشورهای جهان بسیار متفاوت است. هنگامی که درد آ مد درمان هم شروع شد و تجربه گرایی پزشکی رو به رشد گذاشت. با گذشت زمان رشد و پیشرفت پزشکی به اینجا رسیده که می بینیم. و دردناک اینکه هنوز هم در این جهان، در جایی بیماری از دسترسی نداشتن به معالجه ای پیش و پا افتاده جان خود را از دست می دهد و بر عکس در جایی دیگر سلول زنده خلق می کنند.
اما نگاهی به سازمان بهداشت و در درمان در کشور های دنیا و سنجیدن آنها با یکدیگر نشان دهنده این واقیت است که کشور شاهنشاهی دانمارک دارای بهداشت و درمان طراز نوین است. چطور؟ مهمترین اینکه شاه و گدا در همان بیمارستان معالجه میشوند. بین پزشک و بیمار هیچ پولی رد و بدل نمی شود و کاملا مجانی است. پزشک در بخش خود با لپ تاب می تواند به جواب آزمایش ها ، نمونه برداری ها، عکسبرداری ها، کشتها ، لیست دارو ها و ...که چند ساعت پیش انجام شده دسترسی پیدا کند. میتواند به ژورنال بیمار از هر کجای کشور آمده باشد با دو تا کلیک در صفحه رایانه ظاهر کند. می تواند ژورنال بیمار را که قبلا در بیمارستان ها و کلنیک های دیگر بستری و نوشته شده ببیند. بیمار نیز میتواند ژورنال خود را از رایانه خود بخواند . بیمران و پزشکان از آخرین تکنیک برخوردارند.

No comments: