Sunday, 23 March 2008

ایست قلبی


شناسایی ایست قلبی و معالجه سریع آن، پروگنوز بیماررا بهتر می کند. معالجه درست و صحیح ایست قلبی هم شانس نجات دادن بیمار را بالا می برد. امروز اکثر پزشکان متفق القول هستند که ماساژ(فشار ) قلبی مهمترین حلقه در زنجیر معالجه ایست قلبی است. قبلا پیشنهاد می شد که ایست قلبی با تنفس مصنوعی، ونتیلاشن ، شروع شود اما تحقیقات تازه نشان داده است که معالجه ایست قلبی باید با ماساژ قلبی آغاز شود.
تشخیص ایست قلبی ساده است. اگر بیمار بیهوش باشد و نفس نکشد و نبض نداشته باشد دچار ایست قلبی شده است. البته اگر این اتفاق در بیرون از بیمارستان پیش بیاید ، باید فرد بلافاصله بعد از درخواست کمک شروع به ماساژ قلبی و تنفس دهان به دهان ویا دهان به بینی کند. به نسبت سی به دو. یعنی سی فشار و بعد دو تنفس مصنوعی
تازه گی در انیستیتو کارولینسکا سوئد پژوهشی انجام داده اند که نشان دهنده این مهم است که تا ثیر ماساژ قلبی تنها، کمتر از اثر ماساژ قلبی توام با تنفس مصنوعی نیست. اما تنفس مصنوعی بتنهایی تقریبا و اصلا بی تاثیر بود. از این پژوهش می شود این نتیجه را گرفت که ماساژ قلبی در معالجه ایست قلبی اهمیت وایتال دارد. این به این خاطر است که هنوز بعد از ایست قلبی یعنی در آن چند دقیقه نخست، به اندازه ای اکسیژن در شش ها هست که بشود از خطر مرگ رهایی یافت. مهم این است که این اکسیژن به مغز برسد و آن هم فقط با ماساژ قلبی می رسد. نتیجه کلی این که بعد از ایست قلبی، ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی اهمیت وایتال دارد

No comments: