Monday, 31 March 2008

حقوق پایمال شده زنان

امروز اگر پای صحبت زنان بنشینی ، در صد عظیمی از آنان واقف به حقوق پایمال شده خود هستند. به همین خاطر صحبت از تفسیر آن نیست، بلکه باید صحبت از تغییر و جلوگیری از حقوق پایمال شده باشد. چاره این کار ایجاد تشکیلات مستقل و سازماندهی در جهت تجدد و آزادی است. یکی از پارا مترهای تجدد طلبی و آزادی خواهی این است که پوسته و افکار ارتجاعی بدور انداخته شود. پیشگام و پیشرو بودن شجاعت و درایت می خواهد.
تا نگرید طفل کی نوشد لبن
تا نگرید ابر کی خندد چمن
این حقیقتی است که زنان با وضع اقتصادی بهتر، در دفاع از حقوق اجتماعی خود تواناتر هستند
حالا چاره کار چیست؟ برای بدست آوردن حقوق پایمال شده، شیوهای گوناگون وجود دارد. یکی ازاین شیوه ها می تواند مبارزه قهرآمیز باشد. دیگری میتواند از طریق قانون گذاری باشد. سومی میتواند از طریق ایجاد ترند و فرهنگ باشد. تفسیر کردن بدرد نمی خورد بلکه تغییر دادن بدرد می خورد
یک مثال معمولی: وقتی شوهر از دنیا میره به همسر او ارث زیادی نمیرسد بویژه اگر شوهر متمول نباشد. بطور واظح بیشتر ارث به فرزندان میرسد. ولی در کشور های راقیه وارث در درجه اول همسر است. در اینجا پیشرو میتواند نقش بازی کند و با ایجاد ترند، فرهنگ سازی کند. و زنان می توانند در هنگام قرارداد ازدواج، در سند عقد قید کنند که بعد از مرگ، تمام یا نیمی از دارایی شوهر به ایشان برسد. بدین طریق زنان ــ خاصه آنان که حقوق بازنشستگی ندارندــ می توانند از زندگی با ارزش و قابل احترام برخوردار باشند.
وقتی بانو صدیقه دولت آبادی روزنامه زبان زنان را در سال ١٢٩٨ خورشیدی یا ٥١٣٧ باستانی منتشر کرد، هدفش بیدار کردن زنان از خواب نا آگاهی بود. شاید یکی از دلایلی که زنان در خاور میانه نتوانستند به حقوق حقه خود شان برسند، این باشد که نیروی پیشرو که در راس هرم قرار دارد با قائده ارتباط تنگاتنگ ندارد. بخاطر اختلاف طبقاتی شدید بین زنان، اگر چه مافع استراتژی زنان یکی است اما منافع تاکتیکی آنان توفیر بسیار دارد

No comments: