Monday, 4 June 2007

مداوای ثانوی انفارکتوس قلبی

راهنمایی و درمان بعد از انفارکتوس قلبی

به افرادی که دچار انفارتوس قلبی می شوند، سفارشهایی توصیه می شود که اجرا کردن آنها از باعث کاهش مرگ و میر و نارسایی قلب می شود. این سفارشات در پایین نام گذاری و شرح داده می شود.
سبک زندگی
»فعالیت فیزیکی 20 ـ 30 دقیقه در روز(کاهش مرگ و میر)
>ترک استفاده از دخانیات و کمک گرفتن کمک از پزشک برای ترک سیگار
>تغذیه مدیترانه ای(انفارکتوس قلبی و مرگ و میر را کاهش می دهد)
>مصرف ماهی، به ویژه ماهی های پرچربی
>نوشیدن الکل، در هفته حداکثر برای مردها 21 پیک و برای زنها 14 پیک (کاهش تصلب شراین)
>دوری از اضافه وزن

توانبخشی قلبی
رجوع شود به نوشته ای در این مورد در همین بلاگ در ماه می

مداوا
به طور کلی بعد از انفارکتوس قلبی حاد این دواها پیشنهاد و سفارش می شود:
>دواهای باز دارنده آنزیم آنژیوتنسین
>آسپرین با دوز پایین،
>دواهای مسدود کنندۀ رسپتور( گیرنده) بتا
>استاتین ها( دوا های تقلیل غلظت کلسترول خون)
>کلپیدوگرل، به مدت 4 هفته تا 12 ماه( بستگی به نوع انفارکت دارد)
البته دواها ی دیگدی هم وجود دارد که در صورت لزوم از آنها استفاده می شود.

BMJ, 26May, 2007
مجید شهریاری

No comments: