Friday, 1 June 2007

Red flag symptoms

علائم هشدار دهنده سرطان Red flag

بعضی از نشانه ها و تطاهرات تازه جسمی ، هشدار دهنده می باشند. این نشانه های بیماری
را پزشکان اصطلاحا «رد فلگ » نام گذاری کرده اند. پژوهش تازه ای نشان داد که این
نشانه ها با بیماری سرطان ارتباط دارد. در این تحقیق بیش از هفصد هزار بیمار؛ از
پانزده سال به بالا شرکت کردند و از سال 1994 تا 2000 طول کشید. درجه ارتباط این
نشانه های هشدار با سن بالای 65 و مرد بودن ارتباط مستقیم دارد. همچنین این تحقیق
نشان داد که هر چه زود تر آزمایشات برای پیدا کردن دلیل «رد فلگ» آغاز شود، نتیجه
بهتری می دهد. این نشانه های هشدار کدام هستند؟
1 خون در ادرار
2 خون ریزی رکتوم
3 مشکل بلعیدن dysfagi
4 خلط سینه آلوده به خون
لازم به تذکر است که ابن علائم حتما دلیل سرطان نیست و احتیاج به آزمایشات ویژه خود را دارد.
BMJ, May 2007

مجید شهریاری

No comments: