Wednesday, 23 May 2007

طغیان شاهزاده ها

طغیان شاهزاده ها
شاهزاده ها یکی پس از دیگری دست به طغیان زده اند. از پرنسس دایانا گرفته تا وارث تاج و تخت کشور شاهنشاهی نروژ. هنگامی که نه سال پیش در اسپیکرز کرنر هاید پارک لندن بودم . سخنرانی در آنجا خبر از رهایی تاج وتخت بریتانیای کبیر از دست تازیان مصری داد. او فریاد می کشید که پرنسس دایانا با عاشق مصری اش در خیابان های پاریس جان به جهاندار تسلیم کردند.
عاشقی پیداست از زاری دل
نیست بیماری چو بیماری دل
هنگامی که پرنسس دایانا از میان تاج و تخت شاهی و عشق، دومی را انتخاب کرد درس بزرگی به بسیاری آموخت که عشق والاترازهرچیزاست. در گذشته وقتی که سلطان زاده ها و شاهزاده ها می خواستند دختری را به همسری انتخاب کنند باید دوشیزه ای می بود که نه ماه صورت او را دیده بود ونه آفتاب گیسوی او را نوازش کرده بود.و.......... اما گویا این سنت و فرهنگ به دست باد سپرده می شود.
بعد از دایانا شاهزاده ای دیگر از کشور هانس کریستین آندرسن وجودش لبریز عشق شد و دلش را به دست عشق سپرد. معشوق او فردی گمنام بود.

عاشقی گر زین سر و گر زآن سر است
عاقبت ما را بدان سر رهبر است
باز طولی نکشید که این بار وارث تاج و تخت سرزمین وایکینگ ها پرنده دلش از قفس سینه اش پرواز کرد و بر شانه دختری زیبا و معمولی نشست.
هر چه گویم عشق را شرح و بیان
چون به عشق آیم خجل باشم از آن
سنگ تمام را شاهزاده نروژ گذاشت. او همسری انتخاب کرد که هم بیوه بود و هم فرزندی از شوهر قبلی اش داشت.
چون قلم اندر نوشتن می شتافت
چون بعشق آمد قلم بر خود شکافت
عقل در شرحش چو خر در گل بخفت
شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت

در هر حال طغیان شاهزاده ها آغاز شده است و طلایه داران شکستن سنت های عقب مانده و ارتجاعی هستند.

مجید شهریاری

No comments: